Palma Photo 2015

CENTRE D’ART I CREACIÓ DE SES VOLTES

ARSENAL - «COL·LECCIONISTES DE»
Passeig Dalt Murada

0

ARSENAL

«COL·LECCIONISTES DE»

Un projecte curatorial de Jordi Pallarès amb la participació de Joan Bennàssar Cerdà, Miquel Cañellas, Alejandría Cinque, Javier Garló, Borja Llobregat + Pau Sampera i David Montosa.

Un arsenal és un espai on s’emmagatzemen armes. Es guarden en condicions per utilit- zar-les quan fa falta. ARSENAL és un projecte sobre les nostres pròpies armes… obses- sions, dependències, parafílies… necessitats vàries que sobrevolen els filtres d’allò que acumulem i preservem.

Un arsenal es un lugar donde se almacenan armas. Se guardan en condiciones para utilizarlas cuando hace falta. ARSENAL es un proyecto sobre nuestras propias ar- mas… obsesiones, dependencias, parafilias… necesidades varias que sobrevuelan los filtros de lo que acumulamos y preservamos.

An arsenal is a store for arms. They are kept in the proper conditions to be used when needed. ARSENAL is a project about our own weapons… obsessions, dependencies, paraphilias… diverse necessities that overfly the filters of what we store and preserve.

david-montosa

Espais de producció i visibilitat:

• Espai 1. CAC Ses Voltes. Juny.

• Observatori. Es Baluard.Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma. Juliol-Setembre.


Pie de foto:
David Montosa


Información de contacto
Passeig Dalt Murada s/n 07001 Palma
T 971 225 900 ext 3805
cacsesvoltes@gmail.com

Horario
Dilluns – divendres: 16 – 21
Diumenges: 11 – 21